HISTORIK

Huvudman genom åren
 
Stadsteatern/Backa Teater: 2005 - våren 2008 Angereds Teater: hösten 2008 - pågående.

Styrgruppen
Nuvarande styrgrupp
Tidigare ledamöter, under olika perioder: Dimen Abdulla - dramaturg, Malin Aghed - dåvarande chef Skapa Göteborgsoperan, Anna Berg - dramaturg, Lars-Eric Brossner - regissör, Hasse Carlsson - dramaturg, Heidi Saikkonen - scenograf, Teater Tamauer (nuvarande Hagateatern), Johan Franzon - verksamhetsledare, Teatercentrum Väst, Lars Väringer - skådespelare, Backa Teater,  Lisa Lindén - dramaturg, Regionteater Väst, Regionteater Väst, Lisa Nowotny - producent, Backa Teater, Marall Nasiri - skådespelare, Backa Teater, Marcus Lilliecrona - verksamhetsledare Teatercetrum Västra,  Nasrin Barati - konstnärlig ledare, Teater Sesam,  Rebecca Alverfors - skådespelare o konstnärlig ledare, Kurage,  Staffan Nattsén - skådespelare, Teater Uno, Ylva Ågren - Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Projektledare genom åren
Lucia Cachjanová 2005 - våren 2006, Brita Papini hösten 2006, Carin Asplund 2007 - våren 2008, Lisa Nowotny hösten 2008 - februari 2013
Nuvarande projektledare:  Kristina Ros mars 2013 – pågående

2004
Utredning - beslut om en barnteaterakademi
På uppdrag av Göteborgs kulturförvaltning gör Catharina Bergil och Lena Fridell en utredning om behovet av en instans med uppgift att säkra och främja den höga kvalitén i den svenska barnteatern i allmänhet och den Göteborgsbaserade i synnerhet. Utredningen kan bland annat identifiera ett behov framförallt hos frigrupperna av olika former av stöd för fler beställningar av nyskriven dramatik. Den 15 december 2004 klubbas beslutet igenom i kulturnämnden: Göteborg ska få en Barnteaterakademi. Verksamheten ska drivas med medel från Göteborgs Stad Kultur och sortera under Backa Teater. 
Verksamhetens övergripande mål blir att utveckla barn- och ungdomsdramatiken och att öka utbudet och kvalitén på barn- och ungdomsteater. Specifika mål: ge möjlighet för unga dramatiker att utforska och pröva idéer för dramatik för barn och ungdom; skapa samarbetsmöjligheter och kontakter mellan teatrar, dramatiker och andra aktörer på barnkulturfältet; skapa debatt och fokusera på barn- och ungdomsteatern som konstform.


2005
Verksamheten byggs upp
Under våren byggs verksamheten upp på Backa Teater under ledning av projektledaren och dramaturgen Lucia Cajchanova. Snart är följande projekt och arrangemang på banan:

Verkstadsgruppen - en skrivarverkstad med ungdomar
Med inspiration från bl a Royal Court i London, vänder sig Barnteaterakademin till gymnasier i hela regionen och efterlyser texter från unga skribenter. Syftet är att stimulera unga människor att delge sina berättelser och utifrån dem skapa sceniska verk. Ett 50-tal bidrag kommer in och fem unga skribenter från olika stadsdelar väljs ut och får sedan arbeta med att skriva manus under dramaturghandledning.

Manusutvecklingsgruppen
Med syftet att stimulera nu verksamma dramatiker att även skriva pjäser för barn och ungdom beställs manus från fyra yngre intressanta författare, som under skrivprocessen får de fyra dramatikerna dramaturgstöd. I metoden ingår även momentet att få uppleva sin text läsas och undersökas på golvet av professionella skådespelare.

Soppsamtal
Två soppsamtal organiseras med syftet att introducera Barnteaterakademin för branschen i Göteborg och regionen, samt inventera idéer för framtida verksamhet. Kvällar då Barnteaterakademin inte bara bjuder in till samtal utan även bjuder på soppa...

Soppsamtal: Tema Seminarier, 28 november 2005, Backa Teater

Soppsamtal: Tema Visioner, 5 december 2005, Backa Teater


2006
Soppsamtal: Tema Nya berättelser, 16 januari 2006, Backa Teater

Branschseminarium: Välkommen till framtiden, 30-31 maj 2006, Backa Teater

 

Modell för subventionering av pjäsarvode
 

Soppsamtal: Arbabi, 20 november 2006, Folkteatern

Soppsamtal: Andersson och Hillebrand, 11 december 2006, Angereds Teater, Andra Stället

Ny projektledare, ny konstruktion
I början av hösten 2006 tillsätts en ny projektledare samt en referensgrupp bestående av personer från ett antal teatrar/organisationer i Göteborg. Förändringen sker på önskemål från Backa Teater som fortsätter som administrativ huvudman men som inte längre kan bistå med personella resurser.
I och med tillsättandet av referensgruppen säkras också en bred förankring i det lokala barnteaterlivet. Utöver förankring i organisationerna, eftersträvas även en spridning av olika professioner i referensgruppen. Projektledare under hösten 2006: Brita Papini. Fr o m januari 2007: Carin Asplund.


2007
4 nya grovmanus

Kurs: Barn och Ungdomsteater, 
Kultur - Historia - Nutid


Soppsamtal: Dramatikerförbundet berättar, Våren 2007, Masthuggsteatern

Soppsamtal: Besök av palestinska teatergruppen Al Harah, Våren 2007, Folkteatern

Barnteaterakademin på Teaterfestival för unga: Åtta manus!, 9 november 2007, Teater Uno

Soppsamtal: Genus på scen, 5 december 2007, Teater Sesam

Utvärdering av verksamheten, förstärkning av referensgruppen, Backa Teater / Stadsteatern lämnar som huvudman
Under året blir det klart att Backa Teater lämnar uppdraget som huvudman. En utvärdering görs av verksamheten hittills och färslag på ny huvudman tas fram. Under året har redan referensgruppen stärkts mer ytterligare personer och fr o m 2008 blir även Regionteater Väst representerad.


2008
Manustävling
Detta år prövas en ny metod att hitta nya röster för barnteaterscenen; en manustävling lanseras, i tre kategorier: Förskola/lågstadiet, mellanstadiet samt högstadiet.

Soppsamtal: En väv av tecken - föreställningsanalys, 17 mars 2008, Folkteatern

Barnteaterakademin på BIBU, 23 maj 2008

Seminariedag: Reading + Kompetent teater för kompetenta barn, 22 augusti 2008, Teater Uno

Ny huvudman, ny projektledare, referensgruppen blir styrgrupp
Fr o m juni 2008 är Angereds Teater huvudman för verksamheten som nu också får ny projektledare i Lisa Nowotny. I och med Barnteaterakademins förnyade uppdrag upp-graderas också referensgruppen till styrgrupp.


2009
Soppsamtal: Den värsta publiken/den bästa publiken, 12 mars 2009, Teater Uno

Soppsamtal: Olika sätt att arbeta med referenspublik, 12 maj  2009, Masthuggsteatern

Barnteaterakademin på Teaterbiennalen, 7 juni 2009, Teaterbiennalen Borås


Seminarium: Barnkonventionen 20 år - i Sverige och världen, 6 oktober, Angereds Teater/Andra Stället

Seminarium: Kultur - nytta eller mening? #1, 20 oktober, Teatercentrums festival för barn och unga, Trollhättan


Seminarium: Kultur - nytta eller mening? #2, 10 november, Angereds teater, Andra Stället

2010
Soppsamtal: Kultur - nytta eller mening? #3, 28 januari 2010 , Teater Sesam

Soppsamtal: Skuld, skam och barnen, 24 februari 2010, Frölunda Kulturhus

Reading av grovmanus Fria gruppers val, 15 mars 2010, Atalante

Kulturpolitisk debatt: Den lilla jävla kulturen, 23 augusti 2010, Röhsska Muséet.

Deltagande i panelsamtalet Barnteater - för vem då?, 23 mars 2010, Högskolan för scen och musik, Göteborgs Universitet


2011
Bara för Barn - att spela för barn, att gestalta barn, att möta en ung publik..., 12 januari 2011, Angereds Teater/Andra Stället

Presentation av forskningsrapport, release av publikation: Makt och maktlöshet, 12 april 2011, Pustervik /Lagerhuset.

Dramatikerprojektet, hösten 2011

Grovmanus: Scener ur en möjlig, tänkt pjäs


Tre publikationer ges ut under året
Helsubventionerade av Barnteaterakademin och efter utgivandet distribuerade till teatrar, pedagoger, kulturpolitiker, kulturredaktioner m.m.
Kultur - nytta eller mening?
Makt och maktlöshet - aspekter och tendenser på den moderna svenska barnteatern
Nio röster - nio pjäser2012
Barnkulturåret: Barnteaterakademins blogg
Under 2012 firas barnkulturår i Göteborg, vilket Barnteaterakademin uppmärksammar med en blogg där det varje månad publiceras inlägg från inbjudna skribenter: Bengt Göransson, Ingela Tariq, Dilsa Demirbag-Steen, Johanna Svalbacke, Malena Janson, Alexander Abenius, Thomas Martinsson, Eva Moberg, Lars Nordström, Lars Ohly, Mattias Gunnarsson, Anna-Karin Wyndhamn, Tinni Ernsjöö Rappe, Lis Hellström Sveningson, Ola Lindholm och Suzanne Osten.

Soppsamtal: Skapande skola, 28 februari, Masthuggsteatern

Barnteaterakademin på BIBU: Dramatikern är död - leve dramatiken!, 24 maj 2012, BIBU i Lund

Seminarieserie Artisten
I samarbete med Högskolan för Scen och musik vid Göteborgs Universitet arrangerar Barnteaterakademin tre seminarier med barnteaterfokus:
Barnteatern och texten. Dramatikern är död - leve dramatiken!, HSM. 8 oktober 2012, Artisten
Barnteatern och skådespelaren: Vem som helst kan väl spela teater för barn? Eller?, 8 november 2012, Artisten
Barnteatern och publiken: Den värsta publiken - den bästa publiken, 3 december, Artisten

Barnteaterakademin i Newcastle - kulturutbyte, oktober 2012

Deltagande i Frankfurter Autorenforum für Kinder- und Jugendtheater, 6-8 december 2012, Frankfurt
 

2013
Soppsamtal och reading: Inspiring to Play, 18 februari 2013, Backa Teater. I samarbete med ASSITEJ.

Soppsamtal: Är detta barnteater?, 22 april 2013, Teater Uno

Soppsamtal: Skolan och folkbildningens renässans, 15 oktober 2013, Folkteatern

Steg 2 i utbytet Göteborg/Newcastle, Presentation av skrivprojekt för unga: Write Stuff, 15 maj 2013, Teater Uno

Glöggrelease: Samtal om devising, 5 december kl 19, Masthuggsteatern
Barnteaterakademin bjuder på glögg och release av sin nya publikation Samtal om devising.
Publikation: Samtal om devising

Utvärdering av verksamheten, ny projektledare
Under året görs en utvärdering av Barnteaterakademins verksamhet och uppdrag, styrgruppens funktion och sammansättning, samt huvudmannaskapet. I utvärderingen hämtas åsikter in från personer i Göteborgs barnkulturfält, från ledamöterna i styrgruppen, huvudmannen och kulturförvaltningen. Utvärderingen landar i en allmän uppskattning av en hög kvalitativ halt och stor produktivitet under de gångna åren. Det pekas samtidigt på en otydlighet i styrgruppens konstruktion som även behöver få större breddning. Projektledaren får i uppdrag att i samråd med styrgruppen se över gruppens sammansättning.

Ny projektledare från mars 2013: Kristina Ros, som ersätter Lisa Nowotny då denna tillträder tjänsten som producent på Backa Teater.


2014
Soppsamtal: Samtal om devising, 24 februari, Backa Teater

Reading: 2 x grovmanus, våren 2014
 
Barnteaterakademin på BIBU: Norge vs Sverige: Perspektiv på kön som gestaltning - hjärntvätt eller oändliga möjligheter? 15 maj 2014, BIBU Helsingborg.

Enkät: Valspecial 2014: 6 frågor om barnkultur
Inför valet skickade vi ut en rad frågor till de kulturpolitiska talespersonerna i samtliga partier i riksdag respektive Göteborgs kommunfullmäktige. Samtliga partier svarade och enkätresultatet skickas ut brett i ett särskilt nyhetsbrev.

Soppsamtal: Spela roll i samtiden, 11 december, Teater Uno

Barnteaterakademin är i maj närvarande vid det konstituerande mötet av B.I.G. - Barnkulturforskning i Göteborg. 

Theatre Café Festival i Oslo den 26 april - medverkar i en panel om devising.

Styrgruppen
Under året pågår arbetet med att uppdatera styrgruppen enligt delvis nya riktlinjer. Det ska inte vara mer än en ledamot från en enskild teater, ytterligare representation från frigrupper önskas och slutligen har getts möjlighet att komplettera gruppen med personer från annat fält än teaterns.


2015

Grovmanus 2015
Årets grovmanusbeställningar går till:  
Anna Nygren - som tidigare bl a har skrivit en rad pjäser för bl a Kvartersteatern i Norrköping och medverkat i en rad ASSITEJ-projekt.

Eli Levén - som 2010 debuterade med romanen Du är rötterna som sover vid mina fötter och håller jorden på plats och Guldbaggenominerad till bästa manuskript för Nånting måste gå sönder. De två författarna förses mad varsin dramaturg samt team av skådespelare och regissör som stöd för skrivprocessen. Båda texterna planeras att få sin presentation under Barnteaterns 10-årsjubileum i oktober men under hösten visar det sig att Eli hamnar i tidsnöd och det tas beslut om att skjuta det projektet något på framtiden.


Fikasamtal: Självständiga agenter, blivande konsumenter Föreläsning med barnkulturvetare Ylva Ågren. 12 maj 2015, Masthuggsteatern

Interplay Europe 2016

Barnteaterakademin 10 år! Heldag onsdag 28 oktober 2015 på Andra Stället/Angereds Teater

2016

Kvalitet i konstnärliga processer

2017


barnen + teatern + skolan = x - en tankeverkstad om samverkan mellan skola och teater för barns möte med scenkonst

2018
FÅTÖLJSAMTAL #1: MED KROPPEN SOM VERKTYG FÖR DRAMATISKT BERÄTTANDE

2019


2020