Politikernas tur

Juni – Politikernas tur

I april månad deltog Alexander Abenius (m), Thomas Martinsson (mp), Eva Moberg (s), Lars Nordström (fp) och Lars Ohly (v) i en kulturpolitisk debatt anordnad av Teater Kurage i Göteborg. I samband med den bjöds de även in att skriva för Barnteaterakademins blogg. Förutsättningarna för texterna var som för alla våra gästbloggare att förhålla sig till Barnkonventionens artikel 31. Därtill ställde vi ett par frågor: Vad är betydelsen av Artikel 31 i dag, i Sverige? Hur tycker du att den efterlevs? Vilka visioner har du/ditt parti inför framtiden i relation till Artikel 31? Nedan följer deras texter.

Lars Ohly, riksdagsledamot samt kulturpolitisk talesman för Vänsterpartiet

Att vara barn är inte lätt. Barn utnyttjas, beordras, tillsägs och tvingas lyda. Alltför ofta behandlas barn illa av vuxna som använder, hot, tvång eller våld för att få igenom sin vilja. Barn som behandlas så får ofta sår för hela livet.

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989. Det är naturligtvis skandalöst att konventionen ännu inte blivit lag i Sverige. Det gör det svårare att ställa dem till svars som bryter mot konventionens artiklar.

Annars skulle det nog vara på sin plats att fråga sig hur Sverige till exempel lever upp till artikel 31.2: ” Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.”

Ord och inga visor. Men ingen kan väl påstå att alla barn i Sverige idag har rätt att delta i det kulturella livet? Och inte finns det väl någon som anser att alla barn har lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet?

Dags alltså att ta Barnkonventionen på allvar. Men då krävs att Kulturskolan finns i alla kommuner och erbjuder mer än musikutbildning. Då krävs att Kulturskolan på sikt blir avgiftsfri så att inget barn hindras från att pröva på olika kulturella verksamheter av ekonomiska skäl.

Då krävs helt enkelt att kulturpolitiken bedrivs utifrån andra utgångspunkter än att kultur är en vara på en marknad som den som har råd kan välja att konsumera. Kultur är livets nerv och ingen i vårt land, ingen vuxen och framförallt inget barn, ska förhindras från att få tillgång till professionellt utövad kultur eller möjlighet att själv pröva på olika kulturella uttryckssätt.

Dags alltså att sluta sänka skatter, höja avgifter och skära ned inom kulturen. Nu är det dags att leva upp till Barnkonventionen.

Lars Ohly
- – - – - -

Lars Nordström – Folkpartiet, ledamot i regionfullmäktige samt 2a vice ordf i kulturnämnden i Västra Götaland

Kultur i dess olika former är en av de grundläggande faktorerna bakom att människor skall kunna ömgås och utvecklas. Kulturaktiviteter är också en del av det demokratiska samhällets grundbultar och en förutsättning för att vi som människor skall kunna upprätthålla sociala relationer och samtidigt kunna njuta nuvarande och tidigare generationers erfarenheter och uttrycksformer.

Här kommer teaterlivet in som en viktig och strategisk pusselbit.

Teater ger möjlighet att spegla relationer, konflikter och munterhet vilket innebär att teatern speglar det mänskliga livet i många olika dimensioner. Barnteatern fyller i detta sammanhang en strategisk roll. Man skapar en tradition bland unga att gå på teater, vidgar kulturvanorna bland denna grupp och inte minst ger barn en möjlighet att i många fall också deltaga i olika projekt.

Från Folkpartiets sida har vi på det lokala och kommunala planet kraftigt stött denna verksamhet. Jag själv jobbar i Västra Götalandsregionen där vi förändrat våra gamla länsteatrar till att nu vara inriktade mot barn och dansområdet. Här finns mycket ytterligare att göra. Kanske i ökad utsträckning också utnyttja modern teknik eftersom våra barn kanske är de bästa att se möjligheterna med bl a internet och andra distributionsformer.

Lars Nordström
- – - – - – -

Eva Moberg, Socialdemokratiskt gruppledare i Göteborgs stads Kulturnämnd

Det är mörkt i teatersalongen. Mitt på scenen står en Maskin som ska göra världen bättre. Flera barn har bjudits upp på scenen. De ska hjälpa till att illustrera ett av alla föremål som ska ner i Maskinen. Barnen står vända med rumpan mot publiken. Nu är det meningen att man ska gissa. Skådespelarna uppmanar oss att komma med förslag – svaret som teatergruppen tänkt sig ska vara skinka.

Förslagen kommer lite tveksamt; byxor, barn, någon föreslår rött och den vuxna publiken fnissar förtjust. Skådespelarna ger sig inte utan fortsätter att be om förslag. En liten grabb reser sig plötslig ur publikhavet, viftar med hela armen och skriker: ”Jag vet, jag vet!  Det är sparbössor!”

Den vuxna delen av publiken brister ut i ett gemensamt asgarv och pojken sjunker förläget ihop. Jag ser hur han krymper.

Skådespelarna däremot tar allvarsamt upp förslaget, vänder och vrider, prövar pojkens förslag – tar honom på allvar. Jag ser hur han växer.

”En fluga gör ingen sommar”, brukar man säga och man kan fortsätta: Ett Barnkulturår gör ingen revolution. Vi vet.

Men vi hoppas att Barnkulturåret blir en möjlighet att intensifiera en redan pågående process där vi kan sätta barnen och det som barn behöver i fokus för tankar, diskussioner och aktiviteter. Alla barn behöver ett vuxennätverk. Vuxna som kan se, stötta, skapa möjligheter och ge förutsättningar för barnet att växa.

Kulturskola, museilektioner och lovaktiviteter, teaterbesök, El Sistema, sommarjobb med kulturinriktning, Ungdomens Kulturhus. Det finns många kulturaktiviteter riktade till barn och ungdomar i Göteborg och det är vi stolta över.

Stolta men inte nöjda. Vi brottas fortfarande med flera frågor; Hur ska vi räta ut snedfördelningen av dem som utnyttjar utbudet? Hur når vi de barn som inte har resursstarka föräldrar som känner till och kan leta upp aktiviteter? Hur kan kulturen vara en aktiv del av vuxennätverket och ge barn och unga möjlighet att få tillgång till fler uttryck, fler språk?

En Kulturnämnd gör ingen revolution. Men en kulturnämnd kan hjälpa till att skapa en infrastruktur för kultur för barn och ungdomar.  Om det ska bli bra krävs samverkan och dialog mellan alla som arbetar med barn och ungdomar. Så kan vi tillsammans skapa vuxennätverket.

Kultur ska inte vara något man ägnar sig åt en gång om året när klassen ska se en utställning. Precis som vi pratar om att miljö- och jämställdhetstänkande ska genomsyra allt vi planerar och gör så ska kulturfrågorna finnas med som en integrerad del i barnens liv.

Hur det ska gå till vill vi gärna prata mera om. Vi önskar att få byta tankar och idéer med alla de verksamheter som är med och skapar förutsättningarna för att barn ska ha ett gott liv och kunna växa.

Att leka är livsviktigt för barn, men att vara barn är minsann inte bara en lek – det är något att ta på största allvar.

Eva Moberg
- – - – - – -

Thomas Martinsson, miljöpartiet, ordförande i Göteborgs stads kulturnämnd 

Vår familj väntar tillökning nu i juli 2012. Vi är tre idag och blir förhoppningsvis när som helst fyra personer. En ny krabat väntas som är full av all den skaparkraft och den nyfikenhet som människor på ett mirakulöst sätt har inom sig. I samma stund hen ser dagens ljus så har hen ett stort antal rättigheter som människa… de mänskliga rättigheterna i grundform och i tilläggskonventioner – en fantastisk gåva!

När barnet blir större, som vårt första barn som idag är 6 år, så finns goda skäl att fundera kring hur Göteborgs kommun och vi kulturpolitiker kan säkerställa konventionsartiklar om kulturella rättigheter och fundera kring var gränsen går mellan lek och kultur… OM det egentligen finns en sådan gräns? I våra ambitioner att göra barn och unga mer delaktiga i kulturellt skapande så gäller det att hitta ingångar där kultur av, med och för barn är tillgängligAv… med… för - tre viktiga vinklar som ofta, men inte alltid, behöver hänga ihop.

Ett utbud som är intressant för unga
Kultur FÖR barn innefattar att kunna erbjuda scenkonst som kittlar sinnena, att fortsätta utveckla museilektioner på våra institutioner i staden och att erbjuda ett rikt utbud av litteratur och programutbud i stadens dryga 20 bibliotek. Det krävs en stor dos professionalitet i att som vuxen försöka sätta sig in i vad barn och unga önskar och vill ta del av. Konventionerna efterlevs INTE om enskilda barn och unga utestängs från kulturerbjudande pga fysiska eller andra begränsningar.

En stad där de unga engageras i kulturen
Kultur MED barn är att engagera de unga i att själva interaktivt delta i upplevelsen och att kanske också ingå som aktör utifrån kulturskola, eget graffitimålande inom Röda stens verksamhet, skapande vid Konsthallens ’Konst och aktivism’ tidigare i våras eller eget skrivande genom möten med aktiva författare.

En stad där de unga definierar kulturKultur AV barn är i det här avseendet vad jag tror är det fokus som i störst grad släpper lös de unga i att själva avgöra vad som är konst och kultur… för att undvika att vi vuxna definierar var gränsen för kultur går. I vårt politiska arbete är dialogen som lett fram till innehållet i ’Rum för ung kultur’ enligt den vinkeln. Vi frågade vad de unga själva såg som kulturverksamhet. Genom att bygga vår stad så att invånarnas kreativitet lockas fram så blir tröskeln så mycket lägre för de första skapande stegen.

Kultur är en nödvändig rätt för samhället
Barnkulturåret 2012 är nu halvvägs och känns viktig som en symbolisk markör, inte minst med kopplingen till barnkonventionen, men om sex månader är detta SÄRSKILDA år slut. Vår rättighetsfokus ligger dock kvar som en bas i all vår politiska verksamhet i Göteborg. Vi ska sträva efter att de som ska ta över vårt samhälle inom rätt kort tid har givits bästa tillgång till eget och andras kulturella skapande. Inte för att det är de ungas rätt utan för att vi på det sättet lägger verklig grund för hållbar utveckling.

Thomas Martinsson
- – - – - – -

Alexander Abenius, Ombudsman i Moderata Ungdomsförbundet samt ersättare i Västra Götalands kulturnämnd 

Kultur är en fantastiskt redskap att utmana barns kreativitet, fantasi och lust att lära. Kulturen går att finna i det mesta och det mesta kan ta sig uttryck i kulturen. Steget mellan matematik och kultur är inte långt och forskning visar att kultur har en positiv effekt på såväl välbefinnande som inlärning.

Med detta som grund är en viktig del inriktningen på den moderata kulturpolitiken att stödja och underlätta kultur för barn. En bärande satsning i detta har varit Skapande skola som har kopplat samman kulturutövare och grundskolan på ett mycket framgångsrikt sätt. Kulturen får med detta en naturlig plattform i skolan och eleverna får en naturlig koppling till kulturens värld.

Barnens tillgång till kultur måste komma i första hand och det genomsyrar också vår inriktning på region- och kommunnivå. Barn som möter kultur på ett naturligt sätt genom uppväxten får med större sannolikhet en livslång relation till kulturen även i vuxen ålder. Om inte allmänna resurser satsas på kultur till barnen är steget stort till att satsa egna pengar på kultur när man själv vuxit upp och förfogar över egen plånbok.

Kultur för barn handlar om att överbrygga kulturella, sociala och ekonomiska grundförutsättningar. Möjligheten att få tillgång till kultur eller få utlopp för eget skapande ska inte bero på föräldrarnas intressen eller ekonomi. Som regionpolitiker är jag mån om att alla barn i regionen ska ha möjlighet att få avnjuta kultur oavsett var i regionen man bor. Det kräver dels goda förutsättningar att ta sig till kultur men även goda möjligheter och ambitiösa målsättningar för kultur att ta sig ut i regionen.

Alexander Abenius (M)

Kommentarer inaktiverade.